Algemene voorwaarden particulieren

behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen Paul van Gemert, de therapeut van Praktijk Paul van Gemert, en de cliënt / de cliënten. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Intake

Aan het begin van de therapie vindt er een intakegesprek plaats. Vooraf aan het intakegesprek wordt u via een uitnodiging gevraagd om vanwege praktijk administratieve redenen uw gegevens in te vullen via het daartoe bestemde formulier. De kosten zijn € 80,00 en worden dienovereenkomstig per mail aan u gefactureerd. Indien therapeut en cliënt besluiten tot een behandeltraject worden er vervolgafspraken gemaakt. Dan is er sprake van een behandelovereenkomst die op schrift wordt vastgelegd.

Behandelingsovereenkomst
De behandelingsovereenkomst is tweeledig:

– De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt
– De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
– therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, dat hij geen sessies meer wil afspreken;
– de therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven
– cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
– de therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden.
– De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan twee maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

Start behandeltraject
Het behandeltraject wordt mede bepaald door voortschrijdend inzicht, waarbij hulpvraag en doelen regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden.

Investering
Individuele gesprekken bedragen € 80,00 per uur. Gesprekken voor relatietherapie bedragen € 120,00 voor 90 min. Telefonisch consult of consult via beeldbellen bedraagt € 80,00 per uur, €20,00 per 15 min.
Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

Betalingsvoorwaarde
Na iedere sessie ontvangt cliënt per mail een factuur. Client wordt geacht de factuur binnen de termijn van 7 dagen te betalen, onafhankelijk van de procedure van de zorgverzekeraar. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekening, ook wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent.

Annulering
Indien u verhinderd bent, laat u dit z.s.m. weten. Voor verzuimde sessies zonder berichtgeving en voor afzeggingen binnen 24 uur brengt Praktijk Paul van Gemert het volledige uurtarief in rekening. Het is belangrijk om uw afspraken goed te beheren en zo nodig tijdig te wijzigen of af te zeggen.

Privacy
De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Inhoudelijk wordt niet gerapporteerd aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming. Er wordt een dossier aangelegd voor intern gebruik. Dit dossier wordt beveiligd gedurende 20 jaar opgeslagen en daarna vernietigd. Op uw verzoek kan dat eerder. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens conform de richtlijnen van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inspanningsverplichting
Praktijk Paul van Gemert zal u naar eer en geweten helpen met uw hulpvraag, maar dat betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. U als cliënt bent en blijft zelf verantwoordlelijk wat betreft de uitwerking en het resultaat van de therapie. Paul van Gemert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die verband houden met of voortkomen uit de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand en de keuzes en beslissingen die de cliënt zelf neemt.

Vergoeding/ erkenning
Praktijk Paul van Gemert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57258449. Tevens is Praktijk Paul van Gemert geregistreerd en/of aangesloten bij:

– VIV (Vereniging Integrale Vtaliteitkunde) Registratienummer 1907884
– RBCZ als Registertherapeut BCZ® (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Licentienummer 505091R.
– VMBN (Vereniging Mindfulnesstrainners Based Trainers Nederland) als Categorie 1 trainer, Registratienummer 20181220

Vektis met AGB codes
AGB code zorgverlener 90101581
AGB code praktijk 90061096

Hierdoor vergoeden verschillende ziektekostenverzekeraars de sessiekosten geheel of gedeeltelijk. Psychosociale therapie valt onder alternatieve behandelwijzen. Stuur de facturen altijd in en bewaar een kopie. Of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijk vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Informeer daarvoor bij uw zorgverzekeraar.

Klachte
U mag ervan uitgaan, dat de werkzaamheden binnen Praktijk Paul van Gemert zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Mocht u toch klachten over de behandeling of over de manier van werken hebben, dan is het goed dat kenbaar te maken. Ik ben ervan overtuigd, dat we er samen uitkomen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de VIV. Als VIV-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving WKKgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Als uw klacht geen gehoor vindt bij de beroepsvereniging, kunt u zich richten tot het tuchtcollege van de stichting tuchtrecht complementaire zorg TCZ (www.tcz.nu).

Gedrag cliënt
Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

Medewerking cliënt
Cliënt zal de therapeut naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geven die redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij een huisarts en/of specialist, zijn voor verantwoording en rekening van de client.

Disclaimer
Praktijk Paul van Gemert is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Gascognehof 40 te Eindhoven, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, het gebruikmaken de trap en van het toilet. U verklaart dat U de voorwaarden voor de behandelovereenkomst heeft gelezen en dat U akkoord gaat door deze digitaal te accorderen.