Kwaliteit staat in mijn praktijk voorop

Ik heb daarbij aandacht voor alle aspecten die bijdragen aan een optimale dienstverlening en samenwerking met en voor mijn cliënten. Mocht het zo zijn dat je over de dienstverlening niet tevreden bent of een klacht hebt, dan vraag ik je dit in een zo vroeg mogelijk stadium met mij te bespreken. We kunnen dan adequaat en naar tevredenheid van een ieder tot een goede oplossing komen.

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan. Mocht je feedback voor mij hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema.

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij.
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website www.vivnederland.nl of bellen naar telefoonnummer 035-69 54 105.
  3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

Klachtenregeling – RBCZ
Tuchtrecht – TZC

Ik ben als BCZ® register therapeut opgenomen in het register van de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Ik committeer mij daarmee impliciet aan de beroepscode van de RBCZ.
Als BCZ® registertherapeut ben ik onderhevig aan het TCZ tuchtrecht. Klik hier voor meer informatie over het TCZ tuchtrecht.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens deeldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.

1: In kaart brengen van de signalen.
2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding
3: Gesprek met de cliënt.
4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.